medzinárodná vedecká konferencia

Podpora a rozvoj duševného zdravia v školách

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Podpora a rozvoj duševného zdravia v školách“. Konferencia sa koná dňa 17.3.2023 pri príležitosti ukončenia medzinárodného projektu ERASMUS+ „Supporting teachers to face the challenge of distance teaching” v kooperácii Litva, Lotyšsko, Slovenská republika. Záštitu nad konferenciou prebrala Eva Klímová, prezidentka Slovenskej komory psychológov.

17. marca 2022

O konferencii

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Podpora a rozvoj duševného zdravia v školách“.

Konferencia sa koná dňa 17.3.2023 pri príležitosti ukončenia medzinárodného projektu ERASMUS+ „Supporting teachers to face the challenge of distance teaching” v kooperácii Litva, Lotyšsko, Slovenská republika. Záštitu nad konferenciou prebrala Eva Klímová, prezidentka Slovenskej komory psychológov.

Počas obdobia svojej existencie Fakulta psychológia PEVŠ neustále smerovala svoj vedecký výskum a praktické aplikácie do oblasti duševného zdravia, sociálno-emocionálneho zdravia, wellbeing, reziliencie, zvládania záťaže a stresu u detí, mládeže a dospelých a dospela k mnohým pozoruhodným a v praxi aplikovateľným výsledkom.

Medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnia renomovaní odborníci, predovšetkým psychológovia a pedagógovia zo Slovenska, ale aj pozvaní odborníci zo zahraničia, dokonca aj členovia ISPA Medzinárodnej asociácie školskej psychológie, ktorí prinesú svoje odborné skúsenosti a výsledky vedecko-výskumnej práce v prezenčnej, ako aj online forme. Očakávame online účasť odborníkov z Talianska, Španielska, Českej republiky a prezenčne z Litvy, Lotyšska, Belgicka.

Vedecký výbor

doc. PhDr. Eva Naništová, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave, SR, prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave, SR, prof. Guna Svence., Latvias University, Latvia, prof. Ilze Briška, Latvias University, Latvia, prof. Ala Petrulyté,Vytauto Didziojo Universitetas, Lithuania, prof. Marina Mikulajová, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave, SR, prof. PhDr. Stanislav Štech, PhD., Karlova univerzita, Česká republika, doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave, SR, doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave , SR, doc. Mirka Lazarová, PhD., Masarykova univerzita, Česká republika, Mgr. Denisa Newman, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave, SR, PhDr. Katarína Hennelová, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave,SR, Univ.doc. Veronika Boleková, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave, SR, doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave, SR.

Organizačný výbor

PhDr. Beáta Dvorská, PhD., PhDr. Dušan Fábik, PhD., Mgr. Veronika Chlebcová, PhD., PhDr. Marek Madro, PhD., Mgr. Silvia Alberty-Majerčáková, PhD., Mgr. Erik Radnoti,PhD., PhDr. Henrieta Roľková, PhD., PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

Príspevky

INDICATORS OF SOCIAL EMOTIONAL HEALTH (SEHS-T) AND RESILIENCE IN THE LATVIAN TEACHERS’ SAMPLES

Dr.Psych. Guna Svence University of Latvia, Department of Psychology

IMPLEMENTING COVITALITY IN THE NETHERLANDS AND SLOVENIA

drs. Michaël von Bönninghausen tot Herinkhave, Organization and education psychologist